Algemene voorwaarden

1) De Maasnacht, BTW-nummer: 849 935 873, is de verhuurder en de huurder is de persoon die de reservering heeft gemaakt en dus ook gehouden is voor de betaling van de overeengekomen prijs, vermeld op het verblijfscontract.

2) Prijsoffertes zijn vrijblijvend en zonder verbintenis.

3) In overeenstemming met het verblijfscontract is de Maasnacht gehouden tot het verstrekken van logies en de gebruikelijke diensten. De huurder is, als een goede huisvader, gehouden tot het normale gebruik van de ruimtes en het gebouw en tot het betalen van de overeengekomen prijs.

4) Voor het verblijfscontract is geen enkele vorm voorgeschreven. Het verblijfscontract is bindend vanaf de uitdrukkelijke aanvaarding van de prijsofferte door de huurder en de schriftelijke bevestiging door de verhuurder. In het verblijfscontract moet verplicht de begin- en einddatum worden opgenomen.

5) De overeenkomst gaat in op de dag vermeld in het verblijfscontract, vanaf 16u. De overeenkomst wordt beëindigd op de dag vermeld in het verblijfscontract, uiterlijk om 11u. Indien de huurder het gebouw niet heeft verlaten tegen 11u , zal er een extra overnachting aangerekend worden.

6) Verlengingen van het verblijf zijn enkel toegestaan na goedkeuring door de verhuurder. De aanvraag dient minstens 24uren voor het einde van het verblijfscontract te worden aangevraagd. De goedkeuring zal, indien mogelijk, gegeven worden door overhandiging van een nieuw verblijfscontract. De verhuurder dient het nieuwe verblijfscontract dan onmiddellijk te betalen.

7) Bij verbreking of annulering van het verblijfscontract binnen de 72u voor aanvang, wordt de huurwaarborg ingehouden. De huurwaarborg wordt ook ingehouden bij no-show.

8) De waarborg bedraagt 100€. De waarborg moet bij reservering of aanvaarding van het verblijfscontract worden overgemaakt op rekening BE46 0016 8257 5336 van de Maasnacht. Na beëindiging van het verblijfscontract zal er gecontroleerd worden op gebreken en diefstallen. Indien er geen gebreken of diefstallen zijn vastgesteld, wordt de waarborg terug overgemaakt aan de stortende partij, binnen 1 week na het einde van het contract, indien er een rekeningnummer bekend is. Indien de waarborg niet overgemaakt is, tenminste 2 weken voor de begindatum van het verblijfscontract, kan de verhuurder de overeenkomst van rechtswege verbreken.

9) De huurder heeft de mogelijkheid om het te betalen bedrag, overeengekomen in het verblijfscontract, op voorhand over te schrijven op rekening BE46 0016 8257 5336 of contant te betalen bij aankomst. Indien men contant betaalt, moet dit gepast zijn. De verhuurder is in geen enkel geval verplicht tot de aanvaarding van cheques, dividenden, kredietkaarten of andere uitgestelde betalingsbewijzen en de betaling moet geschieden in de munteenheid van het land waar het gebouw gevestigd is.

10) Voor klachten kan U terecht bij Departement Internationaal Vlaanderen. Deze info vindt U terug in de infomap.

11) In het volledige gebouw geldt een rookverbod. De verhuurder kan het verblijfscontract voortijdig beëindigen bij niet naleving van deze regel, alsook de inhouding van de waarborg.

12) Hinder en nachtlawaai kunnen niet aanvaardt worden. De huurder is ertoe gehouden de buren en de omgeving te respecteren.

13) Indien er schade of diefstal wordt vastgesteld en de waarborg niet volstaat, zal er beroep gedaan worden op een gerechtsdeurwaarder. De verhuurder mag vrij kiezen welke gerechtsdeurwaarder zij hiervoor wil inschakelen. Deze zal instaan voor het opmaken van het PV en de verdere afhandeling van het dossier. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, vallen ten laste van de huurder.

14) Ter bescherming van de huurders en materialen kunnen er geen open vuur of verplaatsbare elektrische toestellen worden toegestaan. Hieronder verstaan we kaarsen, fondue-, raclette- of gourmettoestellen, elektrische verwarming, ea.

15) De huurder is ertoe gehouden om alle informatie, zoals de samenstelling van de groep en de namen, te bezorgen aan de verhuurder. De huurder is ertoe gehouden het aantal personen dat een gehuurde woning kan ontvangen niet te overschrijden. In geval van overschrijding, is de verhuurder ertoe gerechtigd de toegang tot het gebouw te weigeren, zonder dat de huurder een schadeloosstelling kan eisen.

17) De huurder kan, na aanvaarding van het verblijfscontract, geen geld terugeisen in het geval hij het verblijf zou verkorten. 18) Indien de huurder reserveert binnen de 72 uren voor aanvang van het verblijfscontract, dient de huurder de volledige som + huurwaarborg te betalen bij aankomst.

Scroll naar boven